Game Mobile, Thông Tin Game

Nguồn gốc lịch sử của 3 môn phái thời Tần trong Kiếm Đế 3D

Hẳn là bạn chưa biết về nguồn gốc lịch sử của 3 môn phái thời Tần: Song Đao, Pháp Trượng và Khoái Đao trong game